Regulamin programu lojalnościowego Wybieramy POLSKIEI. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej.

1.1. Organizator - Zarombiści sp. z o.o., z siedzibą w Lesznie (64-100), ul. Kraszewskiego 3, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000395393, NIP 697-23-03-091, REGON 301911792, kapitał zakładowy 5.000 zł;

1.2 Partner Programu - podmiot, którego wybrane produkty objęte są Programem. Informacja o Partnerach Programu aktualnie uczestniczących w Programie dostępna jest na stronie internetowej www.wybieramypolskie.pl

1.3. Program – Program lojalnościowy Wybieramy POLSKIE

1.4. Produkty objęte Programem – produkty, których aktualny wykaz dostępny jest na stronie internetowej www.wybieramypolskie.pl

1.5. Instalator – osoba fizyczna wykonująca prace instalacyjne z wykorzystaniem produktów objętych Programem.

1.6. Uczestnik – podmiot, który w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie przystąpił do Programu.

1.7. Uczestnik-Instalator – Instalator, który w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie przystąpił do Programu.

1.8. Kupon – dokument zawierający unikalny Kod produktu znajdujący się wewnątrz opakowania w instrukcji obsługi zakupionego Produktu objętego Programem, uprawniający do uczestnictwa w Programie.

1.9. Kupon dla Instalatora - Kupon przeznaczony dla Instalatora, znajdujący się wewnątrz opakowania w instrukcji obsługi zakupionego Produktu objętego Programem, zawierający unikalny Kod produktu, uprawniający Instalatora do uczestnictwa w Programie.

1.10. Kod – unikalny alfanumeryczny ciąg znaków zamieszczony na Kuponie.

1.11. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Uczestnikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.12. Przelicznik punktowy – liczba punktów przyznawana za zakup danego Produktu objętego Programem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Aktualny Przelicznik Punktowy jest dostępny w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.wybieramypolskie.pl

1.13. Saldo Punktowe – liczba Punktów, które Uczestnik-Instalator zebrał z tytułu zakupu produktów objętych Programem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.14. Konto – służy identyfikacji Uczestnika oraz rejestracji Punktów uzyskiwanych przez Uczestnika.

1.15. Profil Uczestnika – formularz zawierający dane Uczestnika Programu.

1.16. Katalog Nagród – dokument określający listę Nagród oferowanych w Programie. Aktualny Katalog Nagród Programu jest dostępny na www.wybieramypolskie.pl

1.17. Nagroda – każda korzyść w formie rzeczowej lub w formie usługi przewidziana w Katalogu Nagród Programu.


II. Postanowienia ogólne

2.1. Organizatorem Programu Wybieramy POLSKIE jest firma Zarombiści Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Kraszewskiego 3, kod pocztowy 64-100, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000395393, NIP 697-23-03-091, REGON 301911792

2.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

2.3. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.4. Program trwa do jego zakończenia przez Organizatora. O terminie zakończenia programu jego Uczestnicy zostaną poinformowani z 3-miesięcznym wyprzedzeniem.

2.5. Program ma na celu nagradzanie Uczestników-Instalatorów, którzy dokonują zakupu Produktów objętych Programem.

2.6. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje, przystępując do Programu.


III. Uczestnicy Programu

3.1. Uczestnikami Programu mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne będące Instalatorem w rozumieniu niniejszego Regulaminu, posiadające pełną lub częściową zdolność do czynności prawnych i adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym cudzoziemcy posiadający taki adres. W przypadku częściowej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.

3.2. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Partnerów Programu, ani też członkowie ich rodzin, tj. wstępni i zstępni oraz powinowaci, pierwszego stopnia, a także rodzeństwo i małżonkowie.


IV. Warunki uczestnictwa w Programie

4.1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest dokonanie zakupu Produktu objętego Programem.

4.2. Uczestnik może przystąpić do Programu dokonując rejestracji na stronie internetowej www.wybieramypolskie.pl.

4.3. Pełna rejestracja Uczestnika następuje poprzez wypełnienie Profilu Uczestnika za pośrednictwem strony internetowej www.wybieramypolskie.pl. Podczas rejestracji od Uczestnika pobierana jest zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.8.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.), z jednoczesnym poinformowaniem Uczestnika o przysługujących mu uprawnieniach wynikających z w/w ustaw. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ze względu na istotę Programu, brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia uczestnictwo w Programie. Uczestnicy Programu mają prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.

4.4. Wypełniając swój Profil, Uczestnik zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, e-mail, profil zawodowy (Instalator/Sprzedawca/Użytkownik), hasło, nr telefonu komórkowego.

4.5. Profil Uczestnika, który nie zawiera wszystkich danych, o których mowa w pkt. 4.4. niniejszego Regulaminu uznaje się za nieprawidłowy i nie zostanie on przyjęty przez Organizatora, tym samym nie będzie możliwe przystąpienie do Programu.

4.6. W przypadku jakichkolwiek zmian danych wskazanych w Profilu Uczestnika, Uczestnik powinien powiadomić o tym Organizatora pisemnie na adres siedziby Organizatora lub dokonać odpowiednich korekt w Profilu Uczestnika poprzez stronę internetową www.wybieramypolskie.pl.

4.7. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Programu w całości i zobowiązaniem Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.

4.8. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.

4.9. Administratorem danych Uczestnika zawartych w Profilu Uczestnika jest Organizator.

4.10. Organizator będzie przetwarzać podane przez Uczestnika dane osobowe zawarte w Profilu Uczestnika i objęte zgodą Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych dla celów Programu. Ponadto Organizator może przetwarzać te dane także w przyszłości dla celów marketingowych dotyczących własnych produktów i usług, a także udostępniać je podmiotom współdziałającym z Organizatorem w organizowaniu akcji promocyjnych i marketingowych oraz podmiotom powiązanym kapitałowo z Organizatorem, pod warunkiem wyrażenia przez Uczestnika odrębnej zgody na takie działania. Aktualna lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym dostępna jest na stronie internetowej www.wybieramypolskie.pl.

4.11. Każdy Uczestnik ma prawo do żądania wglądu, poprawienia lub usunięcia jego danych osobowych.


V. Konto Uczestnika

5.1. Konto służy identyfikacji Uczestnika oraz rejestracji Punktów uzyskiwanych przez Uczestnika.

5.2. Każde Konto posiada indywidualny login, hasło dostępu, Saldo Punktowe oraz Profil Uczestnika przypisane konkretnemu Uczestnikowi Programu.

5.3. Za login uznaje się adres e-mail wskazany w Profilu Uczestnika.

5.4. Każde Konto może posiadać tylko jeden login.

5.5. Uczestnik ma pełen dostęp do swojego Konta, a w szczególności do danych zawartych w Profilu Uczestnika łącznie z ich edycją, poprzez stronę internetową www.wybieramypolskie.pl

5.6. Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto.

5.7. Niedopuszczalne jest przenoszenie przez Uczestnika Punktów ze swojego Konta na Konto innego Uczestnika.


VI. Rejestracja Kodów przez Uczestnika-Instalatora

6.1. Każdy Uczestnik-Instalator może zakupić dowolną ilość Produktów objętych Programem i w związku z tym rejestrować dowolną liczbę Kodów, które znajdzie na Kuponach dla Instalatora znajdujących się wewnątrz opakowań nabytych przez niego Produktów objętych Programem.

6.2. Każde prawidłowe zarejestrowanie kodu skutkuje doładowaniem Salda Punktowego Uczestnika zgodnie z obowiązującym w dniu zarejestrowania Kodu Przelicznikiem Punktowym.

6.3. Zasady rejestracji Kodu poprzez stronę internetową www.wybieramypolskie.pl:
a) w przypadku rejestracji Kodu poprzez stronę internetową www.wybieramypolskie.pl, Konto Uczestnika, którego Saldo Punktowe zostanie doładowane Punktami za zarejestrowany Kod, jest identyfikowane poprzez login oraz hasło dostępu;
b) w przypadku rejestracji tylko jednego Kodu, w polu przeznaczonym do rejestracji Kodu należy wpisać alfanumeryczny Kod na Kuponie, znajdującym się wewnątrz opakowania Produktu objętego Programem np. A100003BnHpPr
c) w sytuacji, gdy system obsługujący rejestrację Kodów poprzez stronę internetową www.wybieramypolskie.pl nie będzie w stanie zinterpretować treści informacji wprowadzonej przez Uczestnika w polu przeznaczonym do rejestracji Kodu, Uczestnik otrzyma automatyczną wiadomość zwrotną z prośbą o sprawdzenie treści wprowadzanej informacji oraz o ponowną próbę jej wprowadzenia.


VII. Gromadzenie Punktów w Programie

7.1. Uczestnik zbiera Punkty na zasadach określonych niniejszym Regulaminem od momentu przystąpienia do Programu.

7.2. Uczestnik-Instalator otrzymuje Punkty za każdy zakup Produktu objętego Programem przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
7.3. W celu otrzymania Punktów za dokonany zakup (doładowanie Salda Punktowego) Uczestnik-Instalator jest zobowiązany potwierdzić dokonanie zakupu Produktu objętego Programem poprzez zarejestrowanie Kodu umieszczonego na Kuponie dla Instalatora, znajdującego się wewnątrz opakowania zakupionego Produktu objętego Programem, na zasadach określonych w rozdziale VI Niniejszego Regulaminu.

7.4. Punkty zgromadzone przez Uczestnika zachowują ważność przez okres 2 lat, licząc od daty ich przyznania. Przez okres 2 lat od daty przyznania punktów Uczestnik jest zobowiązany wykorzystać Punkty poprzez wymianę ich na Nagrody. Po upływie powyższego terminu Punkty, które nie zostały wymienione na Nagrody, tracą ważność i są automatycznie usuwane z Salda Punktowego Uczestnika. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Organizatora.

7.5. W przypadku rozszerzenia możliwości zbierania Punktów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Organizator poinformuje o tym Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.wybieramypolskie.pl

7.6 Organizator ma prawo przyznawania Uczestnikom Programu Punktów na zasadach ustalonych odrębnie.

7.7. Każdy uczestnik Programu może w każdym czasie sprawdzić stan swojego Salda Punktowego poprzez stronę internetową www.wybieramypolskie.pl

7.8. Punkty przyznawane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym Regulaminie.


VIII. Wymiana Punktów na Nagrody

8.1. Punkty mogą być wymienione przez Uczestników na Nagrody wskazane w obowiązującym w chwili wymiany Punktów Katalogu Nagród, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

8.2. Punkty przyznawane w Programie nie mogą być wymieniane na gotówkę. Uczestnikom nie przysługuje też prawo żądania innych Nagród o takiej samej wartości lub prawo cesji Nagrody na osobę trzecią.

8.3. Uczestnik może żądać wymiany Punktów zgromadzonych na swoim Koncie na Nagrodę, jeżeli zebrał wystarczającą liczbę Punktów, odpowiadającą co najmniej liczbie Punktów przypisanych danej Nagrodzie określonej w aktualnym Katalogu Nagród.

8.4. Wymiana Punktów na Nagrodę powoduje obniżenie Salda Punktowego Uczestnika o liczbę Punktów przypisanych danej Nagrodzie w Katalogu Nagród. Obniżenie Salda następuje z chwilą zamówienia Nagrody.

8.5. Zasady zamawiania Nagród:
a) Konto Uczestnika, który chce wymienić Punkty na Nagrody, jest identyfikowane poprzez login oraz hasło dostępu;
b) Uczestnik potwierdza chęć zamówienia Nagrody poprzez kliknięcie przycisku „Zamów produkt”, znajdującego się obok danej Nagrody w Katalogu Nagród.

8.6. Nagrody zostaną dostarczone pod adres wskazany przez Uczestnika w formularzu zamówienia Nagrody.

8.7. W przypadku doręczenia Nagrody Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w chwili doręczenia. W przypadku uszkodzenia Nagrody lub niezgodności przesyłki należy sporządzić protokół reklamacyjny, podpisany przez dostawcę Nagrody oraz Uczestnika. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni i w tym czasie Uczestnik otrzyma zamówioną Nagrodę lub zwrot Punktów odjętych w związku z zamówieniem Nagrody, która okazała się wadliwa. Przy czym postanowienia punktu niniejszego nie wiążą Uczestników będących konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

8.8. W przypadku Nagród, które zostały wydane Uczestnikowi wraz z gwarancją producenta, wady towaru powinny zostać zgłoszone bezpośrednio w punktach serwisowych producenta, wskazanych w gwarancji. Przy czym postanowienia punktu niniejszego nie wiążą Uczestników będących konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

8.9. Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania w każdym czasie Uczestnikom, za zebrane przez nich Punkty, Nagrody nie przewidziane w aktualnie obowiązującym Katalogu Nagród. O warunkach wymiany Punktów na Nagrody spoza Katalogu Nagród Organizator powiadomi Uczestników poprzez informacje zamieszczane na stronie internetowej www.wybieramypolskie.pl

8.10. W przypadku, gdy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z otrzymaniem produktu przez Uczestnika Programu wiąże się obowiązek zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, związanego z wartością Nagrody, Uczestnik Programu otrzymuje dodatkową nagrodę w kwocie odpowiadającej wartości należnego podatku. Kwota ta ulega automatycznie pobraniu przez Organizatora na poczet należnego podatku i zostaje odprowadzona do stosownego Urzędu Skarbowego. Uczestnik otrzymuje produkt wolny od dodatkowych obciążeń.


IX. Odpowiedzialność Organizatora

9.1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości przysługującej korzyści (Nagrody). Postanowienie to nie wiąże Uczestników będących konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego.


X. Odpowiedzialność Organizatora

10.1. Reklamacje, co do przebiegu Programu (w szczególności dotyczące sposobu przyznawania Punktów oraz wymiany Punktów na Nagrody) a także co do jakości nagród mogą być zgłaszane przez Uczestników pisemnie na adres siedziby Organizatora.

10.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

10.3 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

10.4. Uczestnik o decyzji Organizatora w sprawie reklamacji zostanie powiadomiony pisemnie na adres wskazany w Profilu Uczestnika.


XI. Postanowienia końcowe

11.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, Katalogu Nagród oraz Przelicznika Punktowego, w dowolnym momencie w czasie trwania Programu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie, Katalogu Nagród lub Przeliczniku Punktowym będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na www.wybieramypolskie.pl a w przypadku Uczestników będących konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego, z chwilą akceptacji przez nich zmian.

11.2. W chwili udostępnienia na www.wybieramypolskie.pl nowego Katalogu Nagród, Przelicznika Punktowego lub innych informacji o zmianach wprowadzonych do Programu, poprzedni Katalog Nagród, Przelicznik Punktowy lub udostępniane w inny sposób informacje, których dotyczy zmiana, przestają obowiązywać, a w przypadku Uczestników będących konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego, z chwilą akceptacji przez nich zmian.

11.3 Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie przesłane na adres siedziby Organizatora. Skreślenie z bazy danych Uczestników Programu następuje niezwłocznie, po otrzymania w/w pisemnego oświadczenia przez Organizatora. Uczestnik rezygnujący z udziału w Programie może przed skreśleniem go z bazy danych Uczestników Programu wymienić posiadane Punkty stosownie do postanowień Regulaminu, o ile pozwala mu na to stan Salda Punktowego.

11.4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Organizator uprawniony jest do wykluczenia uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utratę (anulowanie) zebranych punktów oraz skreślenie z bazy danych Uczestników Programu. O fakcie wykluczenia z Programu Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej na adres wskazany w Profilu Uczestnika. Postanowienia niniejszego punktu nie wiążą Uczestników będących konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

11.5. Na potwierdzenie zakupów Produktów objętych Programem Uczestnik zobowiązany jest do przechowywania czytelnej kserokopii dowodu dokonania zakupu w postaci oryginalnego lub czytelnej kserokopii wydruku z kasy fiskalnej bądź oryginalnej lub czytelnie skserowanej faktury VAT wystawionej na rzecz Uczestnika Programu.

11.6. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

11.7 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Postanowienie to nie wiąże Uczestników będących konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

11.8. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wybieramypolskie.pl