Regulamin programu lojalnościowego Wybieramy POLSKIERegulamin Programu Lojalnościowego Wybieramy POLSKIE

Spis treści

A. Postanowienia ogólne

B. Zasady przystąpienia do Programu

C. Korzyści związane z przystąpieniem do Programu i zasady naliczania Punktów

D. Wymiana Punktów na Nagrody

E. Zmiana lub zakończenie Programu

F. Zmiany Regulaminu

G. Postępowanie reklamacyjne

H. Ochrona danych osobowych

I. Postanowienia końcowe

A. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa: a) zasady funkcjonowania Programu i warunki uczestniczenia w nim, b) korzyści oferowane w ramach Programu. 2. Poniższe określenia użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

a) Program – program lojalnościowy Organizatora pn. Wybieramy POLSKIE,

b) Regulamin – niniejszy dokument,

c) Organizator – Zarombiści Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie, adres: ul. Kraszewskiego 3, 64-100 Leszno, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000395393, NIP: 6972303091, REGON: 301911792,

d) Partner – inny niż Organizator podmiot, którego Produkty są objęte Programem,

e) Produkt – wyrób Partnera objęty Programem. Aktualny wykaz Produktów jest dostępny w Serwisie,

f) Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która utworzyła konto w Serwisie,

g) Instalator – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (konsument) wykonująca prace instalacyjne z wykorzystaniem zakupionych Produktów,

h) Uczestnik-Instalator – Instalator, który przystąpił do Programu,

i) Nagroda – korzyść w formie rzeczowej przewidziana w Katalogu Nagród,

j) Katalog Nagród – dokument, w którym wymieniono Nagrody, dostępny w Serwisie,

k) Serwis – strona internetowa www.wybieramypolskie.pl,

l) Konto – indywidualne konto elektroniczne Uczestnika i Uczestnika-Instalatora utworzone w Serwisie,

m) Formularz Zgłoszeniowy – formularz udostępniony w Serwisie, w którym Uczestnik i Uczestnik-Instalator podaje poniższe dane osobowe: (1) imię i nazwisko, adres e-mail (wymagane), (2) numer telefonu komórkowego (wymagane),

n) Kod – unikalny alfanumeryczny ciąg znaków znajdujący się wewnątrz opakowania Produktu w instrukcji obsługi,

o) Kupon – dokument zawierający Kod znajdujący się wewnątrz opakowania Produktu w instrukcji obsługi,

p) Punkty– jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Uczestnikom-Instalatorom na zasadach określonych w Regulaminie,

q) Przelicznik punktowy– liczba punktów przyznawana za zakup Produktu. Aktualny Przelicznik Punktowy jest dostępny w Serwisie,

r) Saldo Punktowe– liczba Punktów, które Uczestnik-Instalator zebrał z tytułu zakupu Produktów,

3. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Partnera (tj. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub współpracujące z nimi na podstawie umowy cywilnoprawnej) oraz ich wstępni, zstępni, powinowaci pierwszego stopnia i małżonkowie. 4. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i dobrowolne. 6. Uczestnik i Uczestnik-Instalator może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania. 7. Jakiekolwiek uprawnienia lub korzyści wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika i Uczestnika-Instalatora na inną osobę. 8. Uczestnik i Uczestnik-Instalator zobowiązują się uczestniczyć w Programie zgodnie z Regulaminem. W przypadku jego nieprzestrzegania, Organizator ma prawo do anulowania przysługujących im korzyści i dezaktywacji Konta.

B. Zasady przystąpienia do Programu

1. W celu przystąpienia do Programu należy: a) utworzyć Konto, b) zakupić Produkt – w przypadku Uczestnika-Instalatora. 2. Konto można utworzyć po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego. 3. Rejestracja Konta wymaga zapoznania się przez Uczestnika i Uczestnika-Instalatora z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz ich zaakceptowania, co potwierdzają oni w Formularzu Zgłoszeniowym. 4. Konto jest tworzone na czas nieokreślony. 5. Uczestnik lub Uczestnik-Instalator mogą posiadać tylko jedno Konto. 6. Uczestnik i Uczestnik-Instalator mają obowiązek informowania Organizatora o: a) każdej zmianie danych osobowych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym, b) nieuprawnionym logowaniu lub utracie dostępu do Konta, w terminie 24 godzin od zdarzenia przez: info@wybieramypolskie.pl 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności: a) za opóźnienia lub brak działania Programu spowodowane niezaktualizowaniem danych przez Uczestnika i Uczestnika-Instalatora, b) za wszelkiego rodzaju szkody związane z Programem, powstałe na skutek siły wyższej, które uniemożliwiałyby realizację Programu.

C. Korzyści związane z przystąpieniem do Programu i zasady naliczania Punktów

1. Uczestnik ma prawo do uczestnictwa w programie opieki gwarancyjnej „od drzwi do drzwi” określonej w odrębnym Regulaminie. Skorzystanie z niej jest możliwe przez rejestrację Kodu umieszczonego wewnątrz opakowania Produktu w instrukcji obsługi. Z tego tytułu Uczestnik nie otrzymuje Punktów wymienianych na Nagrody po uzyskaniu odpowiedniej ich liczby. 2. Uczestnik-Instalator za zakup Produktów ma prawo do otrzymania Punktów wymienianych na nagrody, po uzyskaniu odpowiedniej ich liczby. Przyznanie Punktów następuje przez rejestrację Kodu z Kuponu. Każde prawidłowe zarejestrowanie Kodu zwiększa Saldo Punktowe Uczestnika- Instalatora zgodnie z obowiązującym w dniu zarejestrowania Kodu Przelicznikiem Punktowym. 2. Uczestnik i Uczestnik-Instalator rejestrują Kod po zalogowaniu się na swe Konto i wprowadzeniu go w polu przeznaczonym do rejestracji Kodu. 3. Gdy system obsługujący rejestrację Kodów w Serwisie nie będzie w stanie zinterpretować treści informacji wprowadzonej przez Uczestnika lub Uczestnika-Instalatora w polu przeznaczonym do rejestracji Kodu, otrzymają oni automatyczną wiadomość zwrotną z prośbą o sprawdzenie treści wprowadzanej informacji oraz o ponowną próbę jej wprowadzenia. 4. Punkty zgromadzone przez Uczestnika-Instalatora zachowują ważność przez okres 2 lat, licząc od daty ich przyznania. Przez okres 2 lat od daty przyznania punktów jest on zobowiązany wykorzystać je przez wymianę na Nagrody. Po upływie powyższego terminu Punkty, które nie zostały wymienione na Nagrody, tracą ważność i są automatycznie usuwane z Salda Punktowego. Uczestnikowi-Instalatorowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Organizatora. 5. Uczestnika-Instalator może w każdym czasie sprawdzić stan swojego Salda Punktowego w Serwisie. 6. Punkty można wykorzystać tylko w sposób określony w Regulaminie. Nie podlegają one wymianie na gotówkę. 7. Uczestnik-Instalator ma obowiązek przechowywać czytelną kserokopię dowodu dokonania zakupu Produktu (paragon fiskalny, faktura).

D. Wymiana Punktów na Nagrody

1. Punkty mogą być wymieniane przez Uczestnika-Instalatora na Nagrody wskazane w obowiązującym w chwili wymiany Punktów Katalogu Nagród. 2. Uczestnikowi-Instalatorowi nie przysługuje prawo żądania Nagród nie wymienionych w Katalogu Nagród lub prawo cesji Nagrody na osobę trzecią. 3. Uczestnik-Instalator może żądać wymiany Punktów zgromadzonych na Koncie na Nagrodę, jeżeli zebrał wystarczającą liczbę Punktów, odpowiadającą co najmniej liczbie Punktów przypisanych danej Nagrodzie określonej w Katalogu Nagród w obowiązującym w chwili wymiany Punktów. 4. Wymiana Punktów na Nagrodę powoduje obniżenie Salda Punktowego Uczestnika-Instalatora o liczbę Punktów przypisanych danej Nagrodzie w Katalogu Nagród. Obniżenie Salda następuje z chwilą wyboru Nagrody. 5. W celu wyboru Nagrody Uczestnik-Instalator: a) loguje się na Konto, b) klika przycisk „Zamów produkt”, znajdujący się obok danej Nagrody, c) wypełnia formularz zamówienia Nagrody. 7. W przypadku doręczenia Nagrody Uczestnik-Instalator zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w chwili doręczenia. W przypadku uszkodzenia Nagrody lub niezgodności przesyłki z zamówieniem Uczestnik-Instalator niezwłocznie kontaktuje się z Organizatorem. 8. W przypadku Nagród, które zostały wydane Uczestnikowi-Instalatorowi z gwarancją producenta, wady towaru powinny zostać zgłoszone bezpośrednio w punktach serwisowych producenta, wskazanych w gwarancji. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania w każdym czasie Uczestnikom-Instalatorom, za zebrane przez nich Punkty, Nagrody nie przewidziane w aktualnie obowiązującym Katalogu Nagród. O warunkach wymiany Punktów na Nagrody spoza Katalogu Nagród Organizator powiadomi Uczestników przez Serwis. 10. W przypadku, gdy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z otrzymaniem Nagrody przez Uczestnika-Instalatora wiąże się obowiązek zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, związanego z wartością Nagrody, Uczestnik-Instalator otrzymuje dodatkową nagrodę w kwocie odpowiadającej wartości należnego podatku. Kwota ta zostaje automatycznie pobrana przez Organizatora na poczet należnego podatku i zostaje odprowadzona do odpowiedniego urzędu skarbowego. Uczestnik-Instalator otrzymuje Nagrodę wolną od dodatkowych obciążeń.

E. Zmiana lub zakończenie Programu

1. Uczestnik i Uczestnik-Instalator mogą w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie bez podawania przyczyny. W tym celu składają oświadczenie o rezygnacji mailowo na adres: info@wybieramypolskie.pl 2. Rezygnacja z Programu skutkuje usunięciem Konta. 3. Niezależnie od ust. 1-2, usunięcie Konta następuje również w przypadku, gdy Uczestnik lub Uczestnik-Instalator: a) mimo uprzedniego wezwania do zaprzestania naruszeń Regulaminu, nadal korzysta z Konta w sposób z nim niezgodny, b) dopuścił się rażącego naruszenia prawa lub rażącego naruszenia Regulaminu; za rażące naruszenie Regulaminu uznaje się: (1) podanie w ramach udziału w Programie danych osobowych osoby trzeciej w celu podszycia się pod taką osobę, (2) dopuszczenie się nadużycia mającego na celu uzyskanie nienależnych korzyści w ramach Programu. 4. W przypadkach wskazanych w ust. 3 Organizator anuluje zebrane przez Uczestnika-Instalatora niewykorzystane Punkty. 5. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie, z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającą bezpośredni wpływ na Program i skutkującą koniecznością zawieszenia lub zakończenia Programu, b) ekonomiczną nieopłacalność Programu, c) wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub organ władzy publicznej dotyczącego Programu i skutkującego koniecznością jego zawieszania lub zakończenia, d) wprowadzenie w miejsce Programu innych form działalności promocyjno-marketingowej Organizatora. 6. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem: a) umieszcza odpowiednią informację w Serwisie wskazując w niej datę zawieszenia lub zakończenia Programu oraz dodatkowo b) informuje SMS-owo Uczestnika Programu o dacie zawieszenia lub zakończenia Programu. 7. Uczestnik włącznie do dnia zawieszenia lub zakończenia Programu ma prawo do realizacji uzyskanych korzyści.

F. Zmiany Regulaminu

1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie, w szczególności w razie wystąpienie jednej z poniższych okoliczności: a) zmiany funkcjonalności Konta, b) zmiany danych Organizatora, c) konieczności sprostowania błędów pisarskich lub skorygowania sformułowań niejasnych lub budzących wątpliwości w Regulaminie, d) wprowadzenia nowych platform lub narzędzi, za pomocą których jest możliwe uczestnictwo w Programie, e) zmiany w zakresie procedur przystąpienia do Programu lub rezygnacji z udziału w Programie, f) wprowadzenia do Programu nowych rodzajów korzyści. 2. W przypadku zmian w Regulaminie, o których mowa w ust. 1 pkt, d, e i f Organizator z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem: a) umieszcza odpowiednią informację w Serwisie wskazując w niej datę wejścia w życie zmian w Regulaminie oraz dodatkowo b) informuje SMS-owo Uczestnika Programu o ww. dacie. 3. Do pozostałych zmian w Regulaminie nie stosuje się ust. 2. 4. Zmieniony Regulamin wiąże Uczestnika, który nie zrezygnuje z udziału w Programie przed datą wejścia zmiany Regulaminu w życie. 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany listy Partnerów Programu, która nie stanowi zmiany Regulaminu. 6. Organizator może, w celu podniesienia atrakcyjności Programu, w każdym czasie aktualizować i zmieniać Katalog Nagród, wprowadzać nowe oferty i usuwać dotychczasowe, a także zmieniać wysokość przyznawanych korzyści. Zmiany nie mają wpływu na prawa uzyskane przez Uczestnika przed ich dokonaniem. 7. W chwili udostępnienia w Serwisie nowego Katalogu Nagród lub Przelicznika, poprzedni Katalog Nagród lub Przelicznik Punktowy przestają obowiązywać.

G. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Organizatora lub mailowo: info@wybieramypolskie.pl 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 3. W terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, Organizator powiadomi Uczestnika pisemnie o sposobie jej rozpatrzenia (w zależności od formy zgłoszenia reklamacji – listownie lub mailowo).

H. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania tych danych są umieszczone w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.

I. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest poddany polskiemu powszechnie obowiązującemu prawu. 2. Wszelkie spory wynikające z uczestnictwa w Programie rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku niemożności dojścia do porozumienia, spory będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby powoda. 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2021